jump to navigation

Kallelse till årsmötet tisdag 28 februari 07 februari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
trackback

Årsmöte tisdagen den 28 februari 2023, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 februari 2023 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2022 års verksamhetsberättelse
8.    2022 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2023
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2023
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2023
15. Val av två revisorer för 2023
16. Val av revisorssuppleant för 2023
17. Val av valberedning för 2023
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter för 2023
21. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2023
22. Fastställande av föreningens drogpolicy och likabehandlingsplan
23. Avslutning

%d bloggare gillar detta: