jump to navigation

Planeringsmöte 7 februari 31 januari 2011

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Måndagen den 7 februari 2011, i Råstaparkhallen, klockan 18-21. Öppen planeringskonferens där alla är välkomna att deltaga på. Under kvällen ska vi klara av:

  • Planering av KM. Var? När? Vem?
  • Planering av vilka övriga aktiviteter att genomföra såsom träningar, motions-OL, 5-dagars, etc.
  • DM 2011, lägesrapport.
  • Valberedningen, lägesrapport och diskussion om det nya årets organisation.

Klubben bjuder på kvällsfika. Välkommen!

 

Årsmöte 21 februari 31 januari 2011

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Måndagen den 21 februari 2011, i Råstaparkhallen, klockan 18:30. Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2011 via post eller email. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida http://www.solnaok.nu 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. V al av ordförande för mötet
5. V al av sekreterare för mötet
6. V al av två justeringsmän tillika rösträknare
7. 2010 års verksamhetsberättelse
8. 2010 års förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för 2011
12. Val av styrelseledamöter för 2011
13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2011
14. Val av två revisorer för 2011
15. Val av revisorssuppleant för 2011
16. Styrelseförslag
17. Motioner
18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2011.
19. A vslutning Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser.
Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

 

Hjortinfo nr 1 2011 22 januari 2011

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Med bland annat inbjudningar till Årsmöte, Planeringskonferens och Skid-KM. Hjortinfo hittar du här.