jump to navigation

Inbjudan årsmöte 15 februari 23 januari 2012

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Onsdagen den 15 februari 2012, i Råstaparkhallen, klockan 18:30.
Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 8 februari 2012 via post eller email.
Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida http://www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.   Mötets öppnande
2.   Frågan om mötets behöriga utlysande
3.   Fastställande av dagordning
4.   Val av ordförande för mötet
5.   Val av sekreterare för mötet
6.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.   2011 års verksamhetsberättelse
8.   2011 års förvaltningsberättelse
9.   Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för 2012
12. Val av styrelseledamöter för 2012
13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2012
14. Val av två revisorer för 2012
15. Val av revisorssuppleant för 2012
16. Styrelseförslag
17. Motioner
18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2012.
19. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta.