jump to navigation

Verksamhetsplan 2021 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt framställa en verksamhetsplan. En verksamhetsplan innehåller alla klubbens aktiviteter under året, som exempel datum för alla klubbmästerskap. En första version av verksamhetsplanen kommer att publiceras här på vår hemsida i mitten av april.

Rapport från årsmötet 25/3 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årets årsmöte blev på grund av pandemin ganska glest befolkat. Ett gäng satt i Solnahallen och ett gäng deltog via videolänk. Inget anmärkningsvärt inträffade och det kändes på grund av Coronaläget som om vi bara fortsatte på förra verksamhetsåret och redan längtade till 2022 då vi verkligen hoppas att allt kan bli ungefär som vanligt igen. Alla funktionärer valdes om, avgifter och regler ändrades inte och alla saknade årsmötestårtan. Vi hörs och syns på årsmötet i februari 2022!

Kallelse till årsmöte 25/3 02 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte torsdagen den 25 mars 2021, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00. På grund av gällande pandemirestriktioner så kommer ett begränsat antal personer beredas tillträde i Solnahallen. Övriga som vill deltaga kommer att erbjudas närvaro via videosamtal eller telefonsamtal. Vi vill att alla som vill deltaga anmäler sig i förväg, senast måndag 22 mars, via epost orientering@solnaok.se och där anmäler sin möjlighet till deltaga via videosamtal på dator/telefon alternativt telefonsamtal.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2021 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2020 års verksamhetsberättelse
8.    2020 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2021
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2021
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2021
15. Val av två revisorer för 2021
16. Val av revisorssuppleant för 2021
17. Val av valberedning för 2021
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021.
21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltigt förslag till dagordning meddelas i samband med mötet.)