jump to navigation

Ungdomsträning 22 april 19 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På torsdag samlas vi vid ‘Gropen’ i Äppelparken i Frösunda klockan 18. Annika har lagt en sprintbana med många kontroller men innan ni får springa den kör vi lite orienteringsteori. Samling klockan 18 vid röda pilen på kartan nedan.

Plats för torsdagens träning vid röda pilen.

Ungdomsträning 15 april 12 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu på torsdag börjar äntligen vårens träning. Den första träning har vi i Hagaparken med samling strax söder om Koppartälten vid den röda ‘pluppen’ på kartan nedan. Samling klockan 18. Vi kommer först att gå igenom lite karttecken. En repetition för de äldre ungdomarna och lite nytt för våra nybörjare. Vi springer sedan en orienteringsbana där ni kan ha nytta av kunskapen i karttecken. Vi syns på torsdag!

Samling vid den röda ‘pluppen’ nedanför Koppartälten.

Verksamhetsplan 2021 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt framställa en verksamhetsplan. En verksamhetsplan innehåller alla klubbens aktiviteter under året, som exempel datum för alla klubbmästerskap. En första version av verksamhetsplanen kommer att publiceras här på vår hemsida i mitten av april.

Rapport från årsmötet 25/3 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årets årsmöte blev på grund av pandemin ganska glest befolkat. Ett gäng satt i Solnahallen och ett gäng deltog via videolänk. Inget anmärkningsvärt inträffade och det kändes på grund av Coronaläget som om vi bara fortsatte på förra verksamhetsåret och redan längtade till 2022 då vi verkligen hoppas att allt kan bli ungefär som vanligt igen. Alla funktionärer valdes om, avgifter och regler ändrades inte och alla saknade årsmötestårtan. Vi hörs och syns på årsmötet i februari 2022!

Kallelse till årsmöte 25/3 02 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte torsdagen den 25 mars 2021, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00. På grund av gällande pandemirestriktioner så kommer ett begränsat antal personer beredas tillträde i Solnahallen. Övriga som vill deltaga kommer att erbjudas närvaro via videosamtal eller telefonsamtal. Vi vill att alla som vill deltaga anmäler sig i förväg, senast måndag 22 mars, via epost orientering@solnaok.se och där anmäler sin möjlighet till deltaga via videosamtal på dator/telefon alternativt telefonsamtal.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2021 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2020 års verksamhetsberättelse
8.    2020 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2021
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2021
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2021
15. Val av två revisorer för 2021
16. Val av revisorssuppleant för 2021
17. Val av valberedning för 2021
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021.
21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltigt förslag till dagordning meddelas i samband med mötet.)

Vårens ungdomsträning 25 februari 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På grund av rådande pandemi känner vi oss tvungna att vänta med att börja ungdomsträning/nybörjarkurs tills det blir ljust på kvällarna så vi kan vara utomhus. Första träningen kör vi i Hagaparken den 15 april. Vårens program hittar du här.

Årsmötet senarelagt 16 februari 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Styrelsen har beslutat att klubbens årsmöte inte är möjligt att genomföra under februari som planerat med tanke på pandemiläget. Nytt datum för årsmötet har preliminärt bestämts till torsdagen den 25 mars. Inbjudan kommer att publiceras senare här på hemsidan. Vi planerar att genomföra mötet som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte på ett sådant sätt så att alla som vill deltaga ska få god möjlighet till detta.

Planeringskonferens söndag 17/1 03 januari 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi kör årets planeringskonferens på plats i Solnahallen söndag 17 januari med start klockan 14. På grund av rådande Corona-restriktioner så kan vi bara vara ett mindre antal personer i Solnahallens sammanträdesrum. Vi kan ta emot 3 personer ytterligare förutom de som redan är anmälda. Vill du vara med på mötet så måste du föranmäla dig till orientering@solnaok.se. Om du vill deltaga men inte vara på plats så kan vi sätta upp en videokonferens om du föranmäler intresse via email. För dig som ska deltaga på plats i Solnahallen gäller att du måste ta med dig egen förtäring.
Det som ska avhandlas på mötet är bland annat:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2021.
  • Klubbfunktionärer för 2021
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2021.
  • Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet.

Barometersprinten inställd 03 december 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi måste till slut ge upp. Barometersprinten kommer inte att kunna genomföras i år. Reservdagen 12/12 närmar sig och pandemiläget är oförändrat dåligt så vi blir tvungna att slutligen ställa in.

Klubbarrangemang framöver 09 november 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På styrelsemötet förra veckan så fattade vi några tråkiga beslut:
Barometersprinten som skulle arrangerats i oktober-november kan för närvarande inte genomföras på grund av det tävlingsförbud som råder. Vi har utsett 12 december till reservdag och avvaktar pandeminens utveckling. Om Barometersprinten inte kommer att kunna arrangeras detta datum så ställs arrangemanget in. 
Årsfesten lördag den 9 januari ställs in. Med tanke på rådande pandemi och gällande riktlinjer så ser vi ingen möjlighet att genomföra arrangemanget. Väldigt tråkigt men vi ser ingen annan möjlighet. 
Planeringskonferensen den 17 januari ska genomföras på ett eller annat sätt. Vi avvaktar utvecklingen och bestämmer mötesform i början av januari.