jump to navigation

KALLELSE till Årsmöte för Solna Orienteringsklubb 29 januari 2014

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Torsdagen den 20 februari 2014, i Råstaparkhallen, klockan 18:30.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 13 februari 2014 via post eller email. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2013 års verksamhetsberättelse

8.    2013 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Val av ordförande för 2014

12. Val av styrelseledamöter för 2014

13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2014

14. Val av två revisorer för 2014

15. Val av revisorssuppleant för 2014

16. Styrelseförslag

17. Motioner

18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2014.

19. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

Hjortserien 2013 07 januari 2014

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi får gratulera 2013 års segrare av Hjortserien, klubbens interna prestationsserie, Annika Svensson. Annika vann genom att springa en himla massa tävlingar och många tävlingar även med mycket goda resultat, minns till exempel 5-dagars. Annika vann Hjortserien i mycket hård konkurrens med 2:an Janne Bojling. Här hittar du resultatet från Hjortserien.