jump to navigation

Inför årsmötet 28/2 24 februari 2017

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Styrelseförslag till årsmöte

Medlemsavgifter 2017

Styrelsen föreslår för år 2017 oförändrade årsavgifter enligt följande:
500 kr för familj
400 kr för medlem äldre än 20 år
100 kr för juniorer och ungdom
100 kr för supporter

Startavgifter 2017

Styrelsen föreslår för år 2017 oförändrade regler för startavgifter till allmänna tävlingar:
Fria startavgifter till samtliga allmänna tävlingar utom för O-ringens 5-dagars där medlemmarna betalar startavgiften själva.

Kallelse till Årsmöte 07 februari 2017

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Tisdagen den 28 februari 2017, i Råstaparkhallen, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 18 februari 2017 via post eller email. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2016 års verksamhetsberättelse

8.    2016 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Val av ordförande för 2017

12. Val av styrelseledamöter för 2017

13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2017

14. Val av två revisorer för 2017

15. Val av revisorssuppleant för 2017

16. Styrelseförslag

17. Motioner

18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2017.

19. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på smörgåstårta och årsmötestårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)