jump to navigation

KALLELSE till Årsmöte för Solna Orienteringsklubb 26 januari 2015

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Tisdagen den 17 februari 2015, i Råstaparkhallen, klockan 18:30.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 10 februari 2015 via post eller email. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2014 års verksamhetsberättelse

8.    2014 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Val av ordförande för 2015

12. Val av styrelseledamöter för 2015

13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2015

14. Val av två revisorer för 2015

15. Val av revisorssuppleant för 2015

16. Styrelseförslag

17. Motioner

18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2015.

19. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

Planeringsmöte 2015 05 januari 2015

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Söndagen den 18 januari kl 13:30 samlas alla som vill deltaga i att planera verksamhetsåret 2015. Platsen blir hemma hos Elisabeth Byberger på Frögränd 16, Spånga. Klubben bjuder på förtäring innan vi inleder mötet. Det som ska behandlas är:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2015.
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2015.
  • Rekryteringsarbete

Anmälan till Elisabeth (mammabyberger@hotmail.com 0708-80 85 21) eller Håkan (hawk@sjunnestrand.se 0737-26 60 30) så vi vet hur mycket förtäring vi ska ordna.