jump to navigation

Kallelse till Årsmöte 18/2 23 januari 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte tisdagen den 18 februari 2020, i Råstaparkhallen, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 8 februari 2020 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2019 års verksamhetsberättelse

8.    2019 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fastställande av förvaltningsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet

12. Val av ordförande på 1 år för 2020

13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2020

14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2020

15. Val av två revisorer för 2020

16. Val av revisorssuppleant för 2020

17. Val av valberedning för 2020

18. Styrelseförslag

19. Motioner

20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2020.

21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)